ובלאו הכי בדור שפל זה כך קוראים לכל אברך ויודע ספר, לכן אין בכך כל מעלה, לא לנו ה’ לא לנו כי לשמך תן כבוד.

 

 

גילוי דעת

 

והנה, כמה מרבותינוגילו דעתם בתחילת ספריהם אשר כל כוונתם היא לשם שמים, וכל פניה שאינה כן, מבטלים הם אותה ביטול גמור וכו’ (ר’ בהקדמות “בן איש חי” ו”כף החיים”) ואמרתי אל לבי ללכת בדרכם, כי נכון הדבר מעם הא-להים.

 

וכך הלשון אומרת:הנני מגלה דעתי ורצוני בכל לבי ובכל נפשי, בלב שלם ובנפש חפצה, שכל כוונתי בחיבור הזה, ובכל חיבורָי, ובכל אשר יזכני השם יתברך לחבר, הכל הוא לשם יחוד קודשאבריך הוא ושכינתיה, לאקמאשכינתאמעפראולעלוי שכינת עוזנו, על ידי ההוא טמיר ונעלם, בשם כל ישראל.

וכל מחשבה דיבור ומעשה שהם נגד רצונו יתברך, הנה הם בטלים ומבוטלים, באופן שהכל הוא לעשות נחת רוח לפניו יתברך דוקא, בלי שום פניה כלל ועיקר. ע”כ.

 

 

תפילה

 

ואני תפילה להשם יתברך, מלכנו מלך אבותינו, גואלנו גואל אבותינו, צורנו צור ישועתנו, שיעזור ותהיה תועלת מספר זה לכבודו יתברך ויתעלה.

 

ויהנו ויתחזקו מכך רבים ולא יצא מתחת ידינו אלא אך ורק דבר תועלת להפיץ את אור היהדות הטהורה בעולם, כמו שהוא יתברך חפץ להתגדל ולהתקדש בעולם, ברוך המקדש שמו ברבים.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

עזרי מעם ה’                             עושה שמים וארץ

 

 

אדם כי ימות באוהל”.באוהלה של תורה, בזמן לימוד התורה אדם צריך להיות כמו מת, ששום דבר לא מטריד אותו, לא הפלאפון לא החשבונות ולא החברים, רק התורה.

מאמר זה מופץ באדיבות אתר תיק לספר תורה

ובמיוחד אם אתה בעל בית שלא לומד כל היום, אתה לא יכול להפסיק למה שאינו הכרחי באמצע הלימוד ושיעור התורה.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here